header
Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe
WEiNoE

Kwalifikacyjne studia  podyplomowe

RESOCJALIZCJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia nadają kwalifikacje z zakresu resocjalizacji.

Absolwent studiów podyplomowych będzie wyposażony w wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu, teoretycznych podstaw resocjalizacji i interwencji kryzysowej, podstaw prawa wobec zjawisk niedostosowania społecznego i przestępczości, organizacji instytucji resocjalizacji, socjoterapii i interwencji kryzysowej oraz diagnozy w resocjalizacji, patologii społecznych i działań profilaktycznych wobec nich. Absolwent będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji, elementów socjoterapii i interwencji kryzysowej w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych.

 

Absolwent może być zatrudniony jako:  wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pedagog w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,  pracownik w punktach interwencji kryzysowej oraz punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw,  pedagog w centrach profilaktyki społecznej, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu. Ponadto absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego, a także stanowisko wychowawcy w jednostkach penitencjarnych.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 1550 zł za semestr (3100 zł całość), lub w ratach

Data rozpoczęcia: 1 października 2015 r.

Limit przyjęć: min. 20 osób – maks. 60 osób

Kierownik studiów: dr Ilona Fajfer-Kruczek, tel.: 33 8546200,

e-mail: ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl;

Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150,

e-mail:  magdalena.gawor@us.edu.pl, resocjalizacja.cieszyn@o2.pl      

Zasady naboru: Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów I i/lub II stopnia i/lub jednolitych magisterskich na kierunkach humanistycznych, społecznych lub pokrewnych. Studia podyplomowe zgodnie z obowiązującym prawem nie obejmują przygotowania pedagogicznego.

Zgłoszenie na studia następuje w chwili złożenia przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów
w sekretariacie (osobiście, pocztą lub za upoważnieniem) wraz z deklaracją płatności za studia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie)

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub licencjackich

- 2 zdjęcia

- ksero dowodu tożsamości

- deklaracja dot. opłat za studia

- oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem studiów oraz programem studiów

- dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce opisanej wg wzoru

Termin składania dokumentów:  od poniedziałku do piątku 01 do 29 września 2015 r. w godz. od 10.00 do 14.00, lub po indywidualnym umówieniu się

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Instytut Nauk o Edukacji

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 17 (parter),

tel. 33 8546150, fax. 33 8546101

 Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek (jest to praktyka projekt własny), sobota, niedziela (8.00-18.00).

 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY