header
O instytucie
Instytut Nauk o Edukacji


Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji

dr hab. Urszula Szuścik
tel: 33 854 61 12, 225

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji ds. Naukowych i Promocji
dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński
tel: 33 854 61 12, 225

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji ds. Kształcenia
dr Beata Oelszlaeger-Kosturek
tel: 33 854 61 12, 225

W związku z reformą szkolnictwa wyższego i zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego od roku akademickiego 2007/2008 wprowadzono na kierunku Pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Za jakość kształcenia i organizację studiów na kierunku Pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odpowiada Dyrekcja Instytutu Nauk o Edukacji.

W ramach Instytutu Nauk o Edukacji istnieje osiem zakładów: Zakład Historii i Teorii Wychowania, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Zakład Edukacji Kulturalnej, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych. Prowadzone są studia na kierunku pedagogika:

I-go stopnia w zakresie specjalności:

Animacja społeczno-kulturalna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
Opiekuńczo-wychowawcza
Opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
Terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II-go stopnia w zakresie specjalności:

Animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
Terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika społeczna z geragogiką
Pedagogika społeczna z socjoterapią
Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Instytut prowadzi studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, arteterapii, terapii pedagogicznej, technologii informacyjnej i informatyki w szkole, e-learning w prazy zawodowej nauczyciela. Ponadto w Instytucie były realizowane studia z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie.

Na uwagę zasługuje aktywna działalność prowadzona przez koła naukowe studentów kierunku Pedagogika (edukacji wielo- i międzykulturowej, animatorów, edukacji wczesnoszkolnej).

Z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Edukacji ukazaly się już 2 numery „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, którego celem jest propagowanie treści pedagogicznych, tradycji i współczesnych poszukiwań badawczych w zakresie pedagogiki i nauk pokrewnych. W pracach nad "Cieszyńskim Alamanachem Pedagogicznym" skupieni są wybitni badacze z ośrodków w kraju i zagranicy.

Obecnie w Instytucie jest zatrudnionych 80 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 1 osób posiada tytuł profesora zwyczajnego, 3 osoby ze stopniem profesora UŚ, 7 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 51 osób ze stopniem doktora i 18 osób tytuł magistra. W ostatnich dwóch latach pięciu pracowników Instytutu Nauk o Edukacji uzyskało tytuł doktora habilitowanego z pedagogiki, co znacznie wzmocniło kadrę naukową Instytutu i rokuje dalszy dynamiczny rozwój naukowy na kierunku Pedagogika. Ważnym wyznacznikiem polityki kadrowej są potrzeby związane z realizacją zajęć dydaktycznych na poszczególnych specjalnościach. Należy podkreślić, że polityka kadrowa zmierza do ograniczania liczby nauczycieli na stanowiskach wykładowcy i starszego wykładowcy na korzyść asystentów oraz adiunktów i profesorów.
W ostatnich trzech latach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych na Wydziale i wyposażono je w sprzęt audiowizualny, co znacznie podniosło jakość prezentacji informacji naukowej. Planowane są dalsze remonty i rewitalizacje obiektów i pomieszczeń na terenie Wydziału.

Dnia 3 września 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunku Pedagogika w Instytucie Nauk o Edukacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Uchwała Nr 786/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY